Lake Thetis

       
Description 1    Stromatolites 1    Stromatolites 2   
     
     
       
Stromatolites 3    Stromatolites description    The lake